Contact Us

No.176, Jingche Road, Songjiang District(Chedun), CN-201611 Shanghai,P. R. China.

TEL : :+86 (0) 21 / 3352 2988

FAX:+86 (0) 21 / 6762 7019

WEB : www.bz-china.com.cn

Email : info@bz-china.com.cn

P.C. 201611